Praktisk info


 Bliv medlem  Foreningens bestyrelse  Vedtægter   Kontakt  Bankkontonr.  årsberetning

Kunstforeningens formål er at fremme interessen for kunst og kultur. Målet søges bl.a. nået gennem et nært samarbejde med Vejen Kunstmuseum og gennem arrangementer i form af eksempelvis koncerter, foredrag, udflugter og udstillinger. Kunstforeningens aktiviteter centreres omkring Vejen Kunstmuseum, der er et naturligt, kulturelt centrum i Vejen Kommune.


Bliv medlem
Der er mange fordele ved at være medlem af Kunstforeningen, bl.a. foreningens informationsblad, "Kunst omkring Trolden", der udkommer 4 gange årligt, kunstudflugter, indbydelser til ferniseringer og udstillingsåbninger, bortlodning af kunstgenstande, rabat ved koncerter og andre arrangementer. årskontingentet er kr. 200,- for enlige, og kr. 400,- for samboende. Indmeldelse af nye medlemmer kan ske til foreningens formand Inge Lise Møller Jensen.

Foreningens bestyrelse:
Vedtægter for Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn.

§ 1. Foreningens navn er Museums-og Kunstforeningen for Vejen og Omegn. Foreningens formål er i nært samarbejde med Vejen Kunstmuseum og ved egne arrangementer at fremme interessen for kunst og kultur. Dette sker bl.a. ved afholdelse af koncerter, foredrag, udflugter, udstillinger samt udgivelse af et medlemsblad.

§ 2. Regnskabsåret går fra 1.januar til 31.december.
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 3. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 15. februar Bestyrelsen indkalder ved annoncering i medlemsbladet mindst 14 dage forud.

Dagsorden skal indeholde følgende:

1.   Valg af dirigent.
2.   Formandens beretning.
3.   Kasserens beretning
4.   Fastsættelse af kontingent
5.   Indkomne forslag
6.   Valg af bestyrelse
7.   Valg af 1.suppleant
8.   Valg af 2.suppleant
9.   Valg af revisor
10. Valg af Revisorsuppleant
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 10% af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Den indkaldes som til en ordinær generalforsamling.

§ 4. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en periode af 2 år og afgør skiftevis med 3 og 4 personer hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med formand, kasserer, sekretær og redaktør for medlemsbladet.

§ 5. Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer til Vejen Kunstmuseums bestyrelse i henhold til museets vedtægter.

§ 6. Vedtægtsændringer kan vedtages af en generalforsamling ved simpelt flertal.

§ 7. Foreningens opløsning kan vedtages af en generalforsamling med simpelt stemmeflertal, når der er mødt mindst halvdelen af foreningens medlemmer.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indvarsles tidligst en uge senere en ny generalforsamling. Denne er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer.

Efter foreningens opløsning henstår midlerne på en konto i 5 år. Såfremt der ikke er reetableret en ny forening inden da, tilfalder midlerne Vejen Kunstmuseum. Vedtægterne er godkendt på en ordinær generalforsamling den 10.september 2009.


Dokumenter

Dokumenter


Om formanden

Bankkontonr. :
Reg. nr. 1551 Kontonr. 8715633851

Mobilepay :
99705

Kontingent bedes indbetalt senest 1. maj 2022 på Mobilepay eller konto. Ved indbetaling bedes medlemsnummeret angivet. Det findes på bagsiden af KOT over dit navn.Formandsberetning  
Formandsberetning 2023 - klik her
Se præsentationen her


Inge Lise Møller Jensen